Dienstverlening

Inrichting van de buitenruimte

De geschiedenis van de stad leert ons dat het patroon van de openbare en collectieve buitenruimte, de meest constante factor in de tijd is. De vorm van binnenhoven, woonerven, pleinen, parken en straten is in mindere mate onderhevig aan verandering tijdens de transformatieprocessen in een dorp, stad, buurt of bouwblok. Dit terwijl de aangrenzende architectuur, densiteit en stedelijke dynamiek eerder variabel van aard zijn. Dit open-ruimte weefsel vormt een verbindend element tussen buurt, bewoner, gebruiker en de eraan geschakelde publieke of collectieve gebouwen.

De openbare en collectieve ruimte van een wijk of stad representeert zich gelijktijdig op verschillende schaalniveaus; zoals in de relatie tussen huis en straat of die tussen centrum en woongebied, of anders in die tussen stad en ommeland.

"dijk 3 engageert zich voor de herstructurering en de algehele inrichting van zowel private, publieke en collectieve buitenruimte, zowel binnenstedelijk als perifeer. We zetten hierbij bewust in op de identiteit en complexiteit als strategisch revitaliserings-instrument."

Voor ons moet de verbetering van de buitenruimte ook een duidelijke invloed hebben op thema’s zoals milieu en levenskwaliteit. Ingrepen moeten leiden tot de toenemende vestiging van wijk-ondersteunende activiteiten, alsook tot de aanzet van investerings-initiatieven voor de verbetering op het privaat domein in de aangrenzende buurten.

Groenstructuurplan

Groenstructuurplannen op niveau van een buurt / wijk of groenvisies op gemeentelijk niveau zijn richtinggevende documenten, dewelke de rol en het belang van groen erkennen, benoemen en uitdrukken. Groenstructuurplannen beschrijven het aanwezige groen, zijn individuele waarde en functie, alsook de samenhang met aanverwante sectorale elementen zoals cultuurgeschiedenis, bodem, water,…

"De opmaak van een groenstructuurplan is essentieel om het groenareaal in de wijk of gemeente op een grondige manier te evalueren, strategisch te versterken en hieraan een prioritair actiekader te koppelen."

Deze groenvisie legt eventueel zelfs de basis voor andere beleidsplannen en voor concrete projecten. Het tekent een kader van kwalitatieve randvoorwaarden uit waarmee ruimtelijke ontwikkelingen en projecten beoordeeld kunnen worden.

Het groenstructuurplan is een richtinggevend document voor de gewenste kwantiteit en kwaliteit van het groen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de verankering met sector-overschrijdende belangen. In de groene ruimte komen thema’s als landbouw, bodem, natuur, water, landschap, cultuurgeschiedenis, klimaatverandering en leefbaarheid samen. Logischerwijs vindt er dan ook een afweging plaats met voornoemde sectorale belangen.

Onthardingsprojecten

Ontharding vormt een wezenlijk onderdeel van de transformatie van de bebouwde ruimte en het terugdringen van de verhardingsgraad in Vlaanderen. Dankzij concrete ingrepen op het terrein kan er een klimaat-robuustere regio ontstaan, zeker indien efficiënt ruimtegebruik voortvloeit uit strategische ingrepen zoals verdichting, functie-menging, medegebruik, ontsnippering, sloop van verkrotte gebouwen of zelfs het schrappen van woonuitbreidingsgebieden.

"Het tot stand brengen van een samenhangende open ruimte is enkel mogelijk dankzij een verhoogd ruimtelijk rendement in de bebouwde ruimte. De ontwikkelingsdynamiek in Vlaanderen zal alzo niet langer gestoeld zijn op uitbreiding, maar veeleer op een evenwichtige symbiose tussen ontharding, verdichting en reconversie."

Ontharding kadert dan ook binnen de strategische doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen met als doel de waterinfiltratie te optimaliseren en het hitte-eilandeffect tegen te gaan.

Participatie

Burgers, organisaties en bedrijven; iedereen kan zijn of haar stempel drukken op de samenleving door zichzelf hiervoor te engageren. Burgers vragen informatie op, reageren op consultaties, denken actief mee over beleid, werken samen met de overheid en andere betrokkenen om projecten te initiëren of actief vorm te geven. Deze participatiemomenten worden geflankeerd met digitale platformen waarop kennisoverdracht, interactie en inclusie bevorderd worden.

"dijk 3 realiseert projecten voor mensen. Het garanderen van ruimtelijke kwaliteit, de beleving en functionaliteit voor alle mogelijke gebruikers en de contextuele inbedding vormen de belangrijkste uitgangspunten bij onze ontwerpen. "

Participatie en co-creatie zijn daarom een essentieel onderdeel van onze aanpak. Wij gaan voor pragmatische en realistische, sterke oplossingen die breed geschraagd en door ruim overleg gedragen worden, dewelke alle randvoorwaarden meenemen en geproportioneerd ordenen naar belangrijkheid. We hanteren hiervoor een terughoudende en eenvoudige beeldtaal. Publieke projecten richten zich naar een diversiteit van gebruikers en moeten zo ruim mogelijk leesbaar worden gemaakt. Eenvoud en helderheid zijn daarbij belangrijke middelen als inzet. Maar om tot die eenvoud te komen is voorafgaandelijk een terdege en grondig onderzoek nodig waarbij alle elementen aan bod komen.

Voor ons vormt het ontwerpend onderzoek een probleem-stellend instrument om participatie- en communicatieprocessen te concretiseren en te dynamiseren. Aan de hand van verschillende hypothetische ontwikkelings-scenario’s, waarbij meerdere programma-claims worden geconfronteerd met de gegeven ruimte en dit met z’n context-gebonden en specifieke harde randvoorwaarden, wordt de opgave en de potentiële gebruiker afgetast. Op deze manier wordt het gebied getoetst op zowel programmatorische alsook morfologische uitdagingen en mogelijkheden. Dit betekent concreet dat er op basis van meerdere schetsmatige (volume-)ontwerpen, verschillende mogelijke invullingen van een vooropgesteld programma uitgewerkt worden. Deze oefening beoogt een toetsing van mogelijkheden en is niet zozeer een resultaatsontwerp.