Bureauprofiel

Verbeeldingskracht voedt groei op maat

Het agrarisch buitengebied, onze ongerepte natuur, het verstedelijkt landschap en de algehele publieke ruimte fungeren als de dragende onderlegger van onze Vlaamse regio. Dit onbebouwde en natuurlijk ecosysteem in Vlaanderen is ons werkveld. Het garanderen van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, de beleving en functionaliteit voor alle mogelijke gebruikers en de contextuele inbedding vormen de belangrijkste uitgangspunten bij onze ontwerpen.

We plannen en maken robuuste en performante structuren, waarin humane en natuurlijke processen ruimte krijgen. We ontwerpen plekken die functioneel zijn, ze zijn gelaagd opgebouwd en duurzaam.

Afhankelijk van de opgave wordt er samengewerkt met externe, vertrouwde deskundigen uit aanverwante disciplines zoals bijvoorbeeld architecten, ingenieurs stabiliteit, mobiliteitsdeskundigen, geografen, biologen, cultuurhistorici, hydrologen, gecertificeerde boomverzorgers, ecologen, bio- ingenieurs, enz.

Planvorming in een evenwichtige balans

Het is nu belangrijker dan ooit om onze leefomgeving kwalitatief in te richten en deze structureel in te bedden in een globaliserend economisch ruimtelijk systeem. Een ruimtelijk systeem waarbinnen het leven zich in al zijn complexiteit ontvouwt en dat zich in een continue transitie bevindt.

Participatie en co-creatie zijn een essentieel onderdeel van onze aanpak. Wij gaan voor pragmatische en realistische, sterke oplossingen die breed geschraagd en door ruim overleg gedragen worden, dewelke alle randvoorwaarden meenemen en geproportioneerd ordenen naar belangrijkheid.

Vanuit een geïntegreerde aanpak binnen het samengestelde ontwerpteam én door een uitgebreide dialoog met de diverse stakeholders, worden er inrichtingsstudies ontwikkeld waarbij de wisselwerking tussen deze diverse partners centraal staat.

Een geïntegreerde planontwikkeling helpt bij het scherpstellen van opgaven, het inzichtelijk maken, afwegen en verbinden van belangen, het organiseren van draagvlak en het initiëren van nieuwe samenwerkingen. Zo ontstaat er ruimte voor de eventuele koppeling van transitie-opgaven en mogelijke ontwikkelings-scenario’s op korte of lange termijn. Deze vorm van planuitwerking, met een continue terugkoppeling in iedere fase, draagt ertoe bij dat esthetische, bouwtechnische, structurele, planologische en financiële wensen worden verenigd. We zijn er fundamenteel van overtuigd dat we met de kennis van vandaag stapsgewijs kunnen sleutelen aan competitieve en innovatieve regio’s als motor van onze economie.

Details zijn de hoekstenen van het monumentale bouwwerk

Een masterplan op grote schaal vormt een belangrijke stimulans voor creatieve en haalbare uitvoeringsprojecten. In ons werk zijn we gericht op effectieve interventies op het terrein en worden onze ideeën gematerialiseerd in concrete gebouwde projecten. Reeds in de ontwerpfase wordt er nagedacht over zeer concrete uitvoeringsconsequenties of specifieke detaillering. Dijk 3 kan dankzij deze werkmethodiek innovatieve, duurzame, budgetvriendelijke en realistische oplossingen aanbieden voor projecten van diverse schaal, aard en complexiteit.

We ontwerpen nieuwe hoekstenen voor de ruimte van morgen. Hierbij trachten we steeds de intrinsieke kernkwaliteiten van de plek te optimaliseren én structuren tot stand te brengen dewelke tijdloos zijn en verandering in programma kunnen herbergen.

Onze ontwerpattitude is steeds nederig, nooit pretentieus of opdringerig. Alle projecten worden gekenmerkt door prikkelende beplantingsstrategieën en een natuur-verbonden materiaalgebruik. We besteden dan ook veel aandacht aan de bredere ruimtelijke context en de algehele verbondenheid met de plek waar we interveniëren.